Podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů


Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce údajů a pověřenec pro ochranu údajů

ADRIA REAL ("my" nebo "nás") respektuje vaše soukromí a zavazuje se je chránit během a po vaší návštěvě této webové stránky, její propojené mobilní stránky a jakékoli mikrostránky (které může být jménem ADRIA REAL spravována třetí stranou která obvykle vystupuje jako zpracovatel), na kterou lze přistupovat prostřednictvím této stránky (dále jen „Stránky“, společně jen „Stránky“). V tomto smyslu vystupuje ADRIA REAL jako správce údajů ("Správce údajů"). Tyto zásady ochrany osobních údajů („Zásady ochrany osobních údajů“) poskytují náhled na naše postupy týkající se shromažďování informací prostřednictvím webu a našeho používání informací. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují výhradně na informace shromážděné prostřednictvím webu a nevztahují se na informace shromážděné prostřednictvím jakéhokoli jiného zdroje, včetně, bez omezení, Facebooku, Twitteru, YouTube a další webové stránky a sociální média třetích stran. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli podmínkou v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, nepoužívejte prosím tyto stránky ani nám neposkytujte žádné osobní údaje.

ADRIA REAL jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého lze kontaktovat na následující e-mailové adrese: info@nehnutelnosti.hr.

2. Typy zpracovávaných dat

Prostřednictvím Stránek o vás shromažďujeme a uchováváme určité osobní údaje (např. informace, které vás mohou přímo či nepřímo identifikovat, zejména pomocí identifikátorů, jako je jméno, rodné číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden či více faktorů specifických pro fyzická, fyziologická, genetická, mentální, ekonomická, kulturní nebo sociální identita („osobní údaje“). V určitých případech vás můžeme požádat, abyste nám poskytli osobní údaje, například když použijete objednávkový formulář a služby, které nabízíme, vznesete komentáře nebo položíte otázky, požádáte o informace, účastníte se propagace, soutěže nebo loterie nebo použijete jiné vlastnosti nebo funkce našich stránek.

ADRIA REAL nebude shromažďovat osobní údaje během vašich návštěv na našich stránkách, pokud nám je neposkytnete dobrovolně, s výjimkou určitých položek Osobních údajů shromážděných prostřednictvím informačních systémů a programů používaných k provozování webových stránek, jejichž přenos je vlastní používání internetových komunikačních protokolů (např. IP adresy) a nebude vyžadovat více informací, než je nutné k účasti na aktivitách na našich Stránkách. Pokud si nepřejete poskytnout nám osobní údaje (jiné než osobní údaje související s používáním internetových komunikačních protokolů, které jsou obvykle shromažďovány při návštěvě webové stránky), můžete stále přistupovat na naše stránky, ale nebudete se moci zúčastnit v určitých akcích vytvořit přihlašovací údaje pro používání určitých funkcí na Stránkách, aktivovat nebo používat službu,

Některé stránky na Stránkách vám mohou umožnit vytvořit přihlašovací údaje zadáním vašeho uživatelského jména/ID nebo e-mailové adresy a hesla a dalších informací nebo pomocí jedné z dostupných metod ověřování prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook, Apple, Google+ a Yahoo. Pokud se rozhodnete vytvořit přihlašovací údaje prostřednictvím svého účtu pomocí některého z dostupných ověřovacích nástrojů sociální sítě, umožňujete nám přístup k vašim Osobním údajům, které jsou veřejně dostupné nebo které jste veřejně zpřístupnili (např. jméno, ID uživatele, profilový obrázek) a informace, k nimž „Povolíte“ Webu přístup. Ověřením prostřednictvím jedné z možností sociální sítě nám tedy umožňujete přijímat vaše dostupné informace.

Kromě toho, když se připojíte ke Stránce, existují určité osobní údaje (např. IP adresa, nákupní preference, funkce profilování), které mohou zahrnovat identifikátory, které nám mohou umožnit doručovat přizpůsobené reklamy do vašeho zařízení, spolu s technickými, neosobními údaji. které samy o sobě nemohou identifikovat žádnou osobu („Neosobní údaje“, např. typ internetového prohlížeče), které mohou být shromažďovány a ukládány pomocí „cookies“ a jiných technologií sledování. Kromě toho mohou další strany, jako jsou reklamní partneři a poskytovatelé analytických služeb, s vaším informovaným souhlasem shromažďovat informace o vaší online aktivitě v průběhu času a prostřednictvím Stránek. Tyto údaje nám pomáhají aktualizovat stránky tak, aby zůstaly zajímavé pro naše návštěvníky a obsahovaly obsah přizpůsobený zájmům návštěvníků.

3. Účely, právní základ zpracování a možné důsledky neposkytnutí Osobních údajů

Když na webu poskytnete své osobní údaje, omezíme použití osobních údajů na účel, pro který byly shromážděny v souladu s podmínkami těchto zásad ochrany osobních údajů. Používání vašich osobních údajů zahrnuje:

A. Podnikněte kroky na vaši žádost před uzavřením smlouvy (např. Odpovídejte na vaše dotazy a komentáře; plňte vaše požadavky, komunikujte s vámi o vašich aktivitách na Stránce);

B. Plnit smlouvu, jejíž jste stranou (např. poskytnout vám přístup k určitým oblastem a funkcím Stránek; splnit vaši objednávku v souvislosti s nákupem nebo komerčními službami nabízenými na Stránkách, poskytovat zákaznické služby);

C. Vyšetřovat podezření z podvodu, obtěžování, fyzické hrozby nebo jiné porušení jakéhokoli zákona, pravidla nebo nařízení, pravidel stránek nebo práv třetích stran; nebo prošetřit jakékoli podezřelé chování, které považujeme za nevhodné;

D. Dodržování zákonné povinnosti, které ADRIA REAL podléhá (např. pro zveřejnění předepsaná zákonem, nařízením nebo soudním příkazem);

E. Pro účely nebo v souvislosti se soudním řízením, zřízením, obhajobou nebo výkonem zákonných práv;

F. Zasílání reklam nebo materiálů přímého prodeje nebo provádění průzkumů trhu, provádění analýz dat nebo doručování obchodních sdělení prostřednictvím elektronických nástrojů (SMS, e-mail, sociální síť), bez ohledu na to, zda jsou automatizované (hovory bez operátora) či nikoli (hlemýžď pošta a hovory s operátorem), v souladu s příslušnými právními základy;

G. Poskytování Vašich Osobních údajů vybraným reklamním partnerům pro jejich marketingové účely v souladu s příslušným právním základem.

Poskytnutí Osobních údajů pro účely popsané v bodech F a G je rovněž dobrovolné; neposkytnutí takových osobních údajů nebo vznesení námitky proti příslušnému zpracování údajů z vhodných důvodů týkajících se vaší konkrétní situace může společnosti ADRIA REAL zabránit v zasílání reklamních materiálů nebo materiálů přímého prodeje nebo v provádění průzkumu trhu, analýzy dat nebo doručování obchodních sdělení a/nebo v poskytování vašich Osobní údaje poskytnuté vybraným reklamním partnerům pro jejich marketingové účely. Stále vás můžeme kontaktovat pro administrativní účely, jako je potvrzení objednávky nebo vyžádání vašich dalších požadavků.

4. Příjemci

Vaše osobní údaje mohou být v úzké souvislosti s výše uvedenými účely zpřístupněny pouze:

•    subjekty nezbytné pro plnění objednávek, doručování balíků, odesílání pošty a e-mailů, odstraňování opakujících se informací ze seznamů zákazníků, analýzu dat a poskytování marketingové podpory, zpracování plateb kreditními kartami a poskytování zákaznických služeb, které obvykle zpracovávají Osobní údaje jménem ADRIA REAL jako exekutoři zpracování;
•    osobám pověřeným ADRIA REAL zpracováním Osobních údajů, na které se vztahuje příslušná zákonná povinnost mlčenlivosti (zaměstnanci ADRIA REAL);
•    orgánům činným v trestním řízení a veřejným orgánům, pokud to vyžadují platné zákony nebo v dobré víře (např. dodržovat ustanovení zákona nebo dodržovat právní postupy poskytované na ADRIA REAL; chránit a bránit práva nebo majetek ADRIA REAL a těchto stránek nebo jednat v naléhavých případech za účelem ochrany osobní bezpečnosti uživatelů ADRIA REAL, jejích stránek nebo veřejnosti);
•    obchodním partnerům pro jejich potřeby pouze v souladu s příslušnými právními důvody.

5. Předávání Osobních údajů do třetích zemí

ADRIA REAL si vyhrazuje právo předat osobní údaje třetím stranám při respektování zásady přiměřené úrovně právní ochrany práv a svobod uživatelů.

Předání osobních údajů se provádí pouze v případě, že je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

•    Převod je nezbytný pro plnění smluvních závazků/služeb;
•    Převod je nezbytný pro realizaci předsmluvních opatření přijatých v reakci na žádost klienta;
•    Převod je nezbytný pro uzavření nebo plnění smlouvy uzavřené s třetí osobou v zájmu klienta;
•    Převod je právně vyžadován na základě důležitých veřejných zájmů;
•    Převod je nezbytný pro vznik, výkon nebo obranu právních nároků;
•    Převod je nezbytný k ochraně životně důležitých zájmů uživatele.

6. Retence

ADRIA REAL bude zpracovávat vaše Osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelů popsaných v části 2. S ohledem na účely popsané v částech 2.F a 2.G budou vaše Osobní údaje zpracovávány do doby, než uplatníte své právo vznést námitku nebo omezit zpracování. Kromě výše uvedeného bude ADRIA REAL uchovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou nebo povolenou v souladu s platnými zákony o ochraně údajů.

7. Vaše práva

Společnost ADRIA REAL vás informuje, že v souladu s rozsahem povoleným platnými právními předpisy máte právo požadovat od společnosti ADRIA REAL přístup k osobním údajům a jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování související s vašimi osobními údaji nebo vznést námitku proti příslušné činnosti zpracování , a podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Máte také právo znát příjemce nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou vaše osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemcům ve třetích zemích.

8. Odkazy na jiné stránky

Stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nevlastní, neprovozuje ani nespravuje ADRIA REAL. Když opustíte stránky, měli byste si povšimnout a přečíst si podmínky a zásady ochrany osobních údajů každé webové stránky, kterou navštívíte. Měli byste také nezávisle vyhodnotit autenticitu jakékoli webové stránky, která se objeví nebo tvrdí, že je jednou z našich stránek (včetně těch, které jsou propojeny e-mailem). Navzdory jakýmkoli odkazům, které mohou na Stránkách existovat, pokud není uvedeno jinak, tyto webové stránky ani jejich obsah, produkty, služby nebo zásady ochrany osobních údajů nekontrolujeme, nedoporučujeme ani neschvalujeme a nejsme s nimi spojeni. Stahování materiálu z určitých webových stránek může mít za následek porušení práv duševního vlastnictví nebo zavlečení virů do vašeho počítačového systému.

9. Ochrana soukromí dětí

ADRIA REAL bere ochranu soukromí dětí vážně. Stránky provozujeme v souladu se všemi platnými zákony v jurisdikci uvedené níže. Neshromažďujeme osobní údaje od žádné osoby mladší šestnácti (16) let nebo, pokud to povolují platné zákony, mladší třinácti let (13). Děti mladší šestnácti (16) nebo, pokud to povolují platné zákony, mladší třinácti (13) let by měly mít před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů na stránku souhlas rodiče/opatrovníka. Pokud zjistíme, že uživatel je mladší než tento věk, nebudeme používat ani uchovávat jeho osobní údaje bez souhlasu jeho rodiče/zákonného zástupce. Bez takového souhlasu se dítě nemusí moci účastnit určitých činností. Rodič/zákonný zástupce může zobrazit, odebrat,

10. Bezpečnostní praktiky

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás nesmírně důležitá. Zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy k ochraně informací, které shromažďujeme. Vzhledem k přirozené otevřené povaze internetu však nemůžeme zaručit, že komunikace mezi vámi a námi nebo informace uložené na Stránkách nebo na našich serverech budou zcela zabezpečené před neoprávněným přístupem třetích stran, jako jsou hackeři. Vaše používání stránek znamená, že přijímáte toto riziko. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony se zříkáme veškeré odpovědnosti za jakékoli škody (včetně, ale nejen, jakýchkoli přímých, zvláštních, nepřímých, následných nebo represivních škod nebo jiných škod jakéhokoli druhu, ať už smluvních (včetně zásadních škod),

11. Rozhodné právo/jurisdikce

Pro všechny záležitosti související se Stránkou a/nebo těmito Pravidly ochrany osobních údajů platí právo Slovenskej republiky (jurisdikce platná pro ADRIA REAL) bez odkazu na zásady mezinárodního práva soukromého. Souhlasíte s tím, že výlučnou jurisdikci a místo jakéhokoli soudního řízení souvisejícího s touto stránkou a/nebo těmito zásadami ochrany osobních údajů budou mít příslušné soudy v Slovenskej republice.

12. Převod majetku

V rámci našeho podnikání můžeme nemovitost prodat nebo koupit. Pokud společnost ADRIA REAL nebo všechna nebo v podstatě všechna naše aktiva získá jiný subjekt, osobní údaje a neosobní informace, které jsme shromáždili o uživatelích stránek, mohou být převedeny na tuto osobu. Také, pokud je proti nám zahájeno jakékoli konkurzní nebo reorganizační řízení, mohou být taková data považována za náš majetek a mohou být prodána nebo převedena na třetí strany.

13. Salvátorská doložka

Pokud je jakékoli ustanovení těchto Zásad ochrany osobních údajů považováno nebo považováno za neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné z jakéhokoli důvodu jakýmkoli zákonem nebo veřejnou politikou, takové ustanovení se nepoužije v rozsahu, v jakém je neplatné nebo nevymahatelné, a ostatní ustanovení budou nadále platit v plném rozsahu. právní účinek.

14. Změny a aktualizace našich zásad ochrany osobních údajů

ADRIA REAL si vyhrazuje právo změnit nebo aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů kdykoli a bez předchozího upozornění. Čas od času prosím zkontrolujte, zda nedošlo k nějakým změnám nebo aktualizacím našich Zásad ochrany osobních údajů, které zde budou zveřejněny a na první stránce Zásad ochrany osobních údajů se zobrazí aktualizované datum účinnosti, pokud budou provedeny nějaké změny nebo aktualizace.

15. Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se Stránek nebo těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat na adrese ADRIA REAL, Tomášikova 50C, 831 04 Bratislava, +421 911 861 125, or via the following email address: info@nehnutelnosti.hr.
Podmínky použití

Autorská práva

Veškerý obsah zveřejněný na těchto webových stránkách podléhá ochraně autorských práv. Neoprávněné použití jakékoli části webu a obsahu je považováno za porušení autorských práv a podléhá právním krokům.

Zásady používání souborů cookie

Aby webové stránky správně fungovaly a bylo možné je vylepšovat za účelem zlepšení vašeho zážitku z prohlížení, je nutné na vašem počítači ukládat minimální množství informací (cookies). Více než 90 % webových stránek používá cookies a podle pravidel Evropské unie jsou povinny požádat uživatele o souhlas. Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním cookies, jejichž zablokováním můžete web stále procházet, ale některé jeho funkce nebudou funkční.

Co je to cookie?

Cookie jsou informace uložené ve vašem osobním počítači v době procházení webových stránek, které jste navštívili. Soubory cookie umožňují snadnější použití, protože ukládají vaše nastavení pro web (jazyk nebo adresu) a znovu je aktivují, když web restartujete. Tímto způsobem jsou informace přizpůsobeny vašim potřebám a obvyklým způsobům použití.

Od jednoduchých informací o nastavení mohou soubory cookie ukládat také velké množství osobních údajů (jméno, e-mailová adresa), ke kterým musíte plně udělit přístup. Pokud jste je nepovolili, soubory cookie nebudou mít přístup k souborům ve vašem počítači. Aktivity ukládání a odesílání cookies se vám nezobrazují, nicméně v nastavení zvoleného internetového prohlížeče si můžete vybrat možnost schvalování/odmítání požadavků na ukládání cookies, mazání uložených cookies a další aktivity související s používáním cookies.

Jak zakázat soubory cookie?

Vypnutím cookies nepovolíte jejich ukládání na váš počítač. Nastavení souborů cookie lze konfigurovat a měnit ve vybraném internetovém prohlížeči a prostřednictvím odkazu ve spodní části této stránky. Chcete-li zobrazit nastavení, vyberte prohlížeč, který používáte (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 a 8 a Opera nebo Safari (stránky v angličtině)). Pokud zakážete soubory cookie, nebudete moci používat některé funkce webových stránek.

Co jsou dočasné soubory cookie?

Dočasné soubory cookie nebo soubory cookie relace jsou z vašeho osobního počítače odstraněny v okamžiku zavření internetového prohlížeče, ve kterém jste si prohlíželi internetovou stránku. Pomocí těchto souborů cookie stránky ukládají dočasná data.

Co jsou trvalé soubory cookie?

Trvalé nebo uložené soubory cookie zůstávají na vašem osobním počítači i po zavření internetového prohlížeče. Pomocí těchto souborů cookie webové stránky ukládají data, aby vám usnadnily používání. Například webové stránky, které vyžadují uživatelské jméno a heslo, si „pamatují“ váš záznam, který se objeví při každé nové návštěvě. Trvalé soubory cookie zůstanou zaznamenány ve vašem počítači dny, měsíce nebo roky.

Co jsou soubory cookie první strany?

Soubory cookie první strany pocházejí z webu, který si prohlížíte, a mohou být dočasné nebo trvalé. Webové stránky tak ukládají data, která vám usnadní používání pokaždé, když daný web navštívíte

Co jsou soubory cookie třetích stran?

Soubory cookie třetích stran přicházejí do vašeho počítače z jiných webových stránek, které se nacházejí na webové stránce, kterou si prohlížíte. Jedná se například o vyskakovací reklamy a soubory cookie mají za úkol sledovat webové stránky pro reklamní účely.

Používá tento web soubory cookie?

Ano, tato webová stránka používá soubory cookie, aby vám poskytla jednodušší a lepší uživatelskou zkušenost.

Jaké soubory cookie tento web používá?

•    Dočasné soubory cookie (soubory cookie relací) – jedná se o soubory cookie, které se automaticky vymažou, když zavřete internetový prohlížeč, který používáte
•    Trvalé soubory cookie – jedná se o soubory cookie, které zůstanou „zaznamenány“ ve vašem internetovém prohlížeči, dokud nevyprší jejich platnost nebo je sami ručně nesmažete. Shromážděné informace jsou anonymní a nezahrnují vaše soukromé informace

Jsou na webu soubory cookie třetích stran?

Existuje několik externích služeb, které pro vás ukládají omezené soubory cookie a tyto webové stránky nenastavují. Omezené soubory cookie se používají pro bezproblémové používání funkcí, které uživatelům poskytují snadný přístup k obsahu. Tato stránka umožňuje měřit návštěvnost.

Další informace o vypnutí souborů cookie

Existuje několik webových stránek pro zakázání ukládání souborů cookie pro různé služby. Další informace naleznete na následujících odkazech:

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/