Podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov


Zásady ochrany osobných údajov

1. Správca spracúvania a zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov

ADRIA REAL ("my" alebo "nás") rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa ho chrániť počas a po vašej návšteve tejto webovej stránky, jej prepojenej mobilnej stránky a akejkoľvek mikrostránky (ktorú môže v mene ADRIA REAL spravovať tretia strana ktorý zvyčajne vystupuje ako spracovateľ), ku ktorým je možné pristupovať prostredníctvom tejto stránky (ďalej len „Stránka“, spoločne len „Stránky“). V tomto zmysle vystupuje ADRIA REAL ako správca údajov (ďalej len „prevádzkovateľ údajov“). Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady ochrany osobných údajov“) poskytujú prehľad o našich postupoch týkajúcich sa zhromažďovania informácií prostredníctvom lokality a nášho používania informácií. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú výlučne na informácie zhromaždené prostredníctvom Stránky a nevzťahujú sa na informácie zhromaždené prostredníctvom akéhokoľvek iného zdroja vrátane, bez obmedzenia, Facebooku, Twitteru, YouTube a ďalšie webové stránky a sociálne médiá tretích strán. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek podmienkou v týchto zásadách ochrany osobných údajov, nepoužívajte túto stránku (stránky) ani nám neposkytujte žiadne osobné údaje.

ADRIA REAL vymenovala poverenca pre ochranu údajov, ktorého možno kontaktovať na tejto e-mailovej adrese: info@nehnutelnosti.hr.

2. Typy spracovávaných údajov

Prostredníctvom Stránky zhromažďujeme a uchovávame určité osobné údaje o vás (napr. informácie, ktoré vás môžu priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä pomocou identifikátorov, ako je meno, rodné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo jeden či viacero faktorov špecifických pre fyzická, fyziologická, genetická, mentálna, ekonomická, kultúrna alebo sociálna identita („Osobné údaje“). V určitých prípadoch vás môžeme požiadať, aby ste nám poskytli osobné údaje, napríklad keď použijete objednávkový formulár a služby, ktoré ponúkame, urobíte komentáre alebo sa pýtate, požadujete informácie, zúčastňujete sa propagácie, súťaže alebo stávok alebo používate iné vlastnosti alebo funkcie našej stránky.

ADRIA REAL nebude zhromažďovať osobné údaje počas vašich návštev na našich stránkach, ak nám ich neposkytnete dobrovoľne, s výnimkou určitých položiek Osobných údajov zhromaždených prostredníctvom informačných systémov a programov používaných na prevádzkovanie webových stránok, ktorých prenos je neoddeliteľnou súčasťou používanie internetových komunikačných protokolov (napr. IP adries) a nebude vyžadovať viac informácií, ako je potrebné na účasť na aktivitách na našich stránkach. Ak si neželáte poskytnúť nám osobné údaje (okrem osobných údajov súvisiacich s používaním internetových komunikačných protokolov, ktoré sa zvyčajne zhromažďujú pri návšteve webovej stránky), stále môžete pristupovať na naše stránky, ale nebudete sa môcť zúčastniť pri určitých akciách vytvoriť prihlasovacie údaje na používanie určitých funkcií na stránkach, aktivovať alebo používať službu,

Niektoré stránky na lokalitách vám môžu umožniť vytvorenie prihlasovacích údajov zadaním používateľského mena/ID alebo e-mailovej adresy a hesla a ďalších informácií alebo pomocou jednej z dostupných metód overenia prostredníctvom sociálnych sietí, ako sú Facebook, Apple, Google+ a Yahoo. Ak sa rozhodnete vytvoriť prihlasovacie údaje prostredníctvom svojho účtu pomocou niektorého z dostupných nástrojov na overenie sociálnej siete, umožňujete nám prístup k vašim Osobným údajom, ktoré sú verejne dostupné alebo ktoré ste verejne sprístupnili (napr. meno, ID používateľa, profilový obrázok) a informácie, ku ktorým „povolíte“ prístup na stránku. Autentizáciou prostredníctvom jednej z možností sociálnej siete nám teda umožňujete prijímať vaše informácie, ktoré sú k dispozícii.

Okrem toho, keď sa pripojíte na stránku, existujú určité osobné údaje (napr. IP adresa, nákupné preferencie, funkcie profilovania), ktoré môžu zahŕňať identifikátory, ktoré nám môžu umožniť dodávať prispôsobené reklamy do vášho zariadenia, spolu s technickými, neosobnými údajmi ktoré samy osebe nedokážu identifikovať žiadnu osobu („Neosobné údaje“, napr. typ internetového prehliadača), ktoré môžu byť zhromažďované a ukladané pomocou „cookies“ a iných technológií sledovania. Okrem toho ďalšie strany, ako sú reklamní partneri a poskytovatelia analytických služieb, môžu s vaším informovaným súhlasom zhromažďovať informácie o vašej online aktivite v priebehu času a prostredníctvom stránok. Tieto údaje nám pomáhajú aktualizovať stránku tak, aby zostala zaujímavá pre našich návštevníkov a obsahovala obsah prispôsobený záujmom návštevníkov.

3. Účely, právny základ spracúvania a možné dôsledky neposkytnutia Osobných údajov

Keď poskytnete svoje osobné údaje na stránke, obmedzíme použitie osobných údajov na účel, na ktorý boli zhromaždené v súlade s podmienkami týchto zásad ochrany osobných údajov. Používanie vašich osobných údajov zahŕňa:

A. Podniknite kroky na vašu žiadosť pred uzavretím zmluvy (napr. odpovedajte na vaše otázky a pripomienky; plňte vaše požiadavky, komunikujte s vami o vašich aktivitách na Stránke);
B.Uskutočniť zmluvu, ktorej ste zmluvnou stranou (napr. poskytnúť vám prístup k určitým oblastiam a funkciám stránky; splniť vašu objednávku v súvislosti s nákupom alebo komerčnými službami ponúkanými na stránke, poskytnúť služby zákazníkom);
C. Vyšetrovať podozrenie z podvodu, obťažovania, fyzického vyhrážania sa alebo iného porušenia akéhokoľvek zákona, pravidla alebo nariadenia, pravidiel stránky alebo práv tretích strán; alebo vyšetrovať akékoľvek podozrivé správanie, ktoré považujeme za nevhodné;
D. Dodržiavanie zákonnej povinnosti, ktorej podlieha spoločnosť ADRIA REAL (napr. pre zverejnenia predpísané zákonom, nariadením alebo súdnym príkazom);
E. Na účely alebo v súvislosti so súdnym konaním, zriadením, obhajobou alebo výkonom zákonných práv;
F. Zasielanie reklám alebo materiálov priameho predaja alebo vykonávanie prieskumov trhu, vykonávanie analýz dát alebo doručovanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických nástrojov (SMS, e-mail, sociálna sieť) bez ohľadu na to, či sú automatizované (hovory bez operátora) alebo nie (slimák pošta a telefonáty s operátorom), v súlade s príslušnými právnymi základmi;
G. Poskytnutie Vašich Osobných údajov vybraným reklamným partnerom na ich marketingové účely v súlade s príslušným právnym základom.

Poskytnutie Osobných údajov na účely opísané v bodoch F a G je tiež dobrovoľné; neposkytnutie takýchto osobných údajov alebo namietanie proti príslušnému spracovaniu údajov z vhodných dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie môže spoločnosti ADRIA REAL zabrániť v zasielaní reklamných materiálov alebo materiálov priameho predaja alebo vo vykonávaní prieskumu trhu, analýzy údajov alebo doručovaní obchodných oznámení a/alebo v poskytovaní vašich Osobné údaje poskytnuté vybraným reklamným partnerom na ich marketingové účely. Stále vás môžeme kontaktovať na administratívne účely, ako je potvrdenie objednávky alebo vyžiadanie si vašich ďalších požiadaviek.

4. Príjemcovia

Vaše osobné údaje môžu byť zverejnené v úzkej súvislosti s vyššie uvedenými účelmi iba:

•    subjekty potrebné na vybavovanie objednávok, doručovanie balíkov, odosielanie pošty a e-mailov, odstraňovanie opakujúcich sa informácií zo zoznamov zákazníkov, analýzu údajov a poskytovanie marketingovej podpory, spracovanie platieb kreditnou kartou a poskytovanie zákazníckych služieb, ktoré zvyčajne spracúvajú Osobné údaje v mene ADRIA REAL ako vykonávatelia spracovania;
•    osobám povereným ADRIA REAL spracúvaním Osobných údajov, na ktoré sa vzťahuje príslušná zákonná povinnosť mlčanlivosti (zamestnanci ADRIA REAL);
•    orgánom činným v trestnom konaní a verejným orgánom, ak to vyžadujú platné zákony alebo v dobrej viere (napr. dodržiavať ustanovenia zákona alebo dodržiavať zákonné postupy poskytované na ADRIA REAL; chrániť a brániť práva alebo majetok ADRIA REAL a tejto Stránky alebo konať v naliehavých prípadoch na ochranu osobnej bezpečnosti používateľov ADRIA REAL, jej Stránok alebo verejnosti);
•    obchodným partnerom pre ich potreby len v súlade s príslušnými zákonnými dôvodmi.

5. Prenos Osobných údajov do tretích krajín

ADRIA REAL si vyhradzuje právo odovzdať osobné údaje tretím osobám pri rešpektovaní zásady primeranej úrovne právnej ochrany práv a slobôd užívateľov.

Prenos osobných údajov sa uskutoční len vtedy, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

•    Prevod je nevyhnutný na plnenie zmluvných záväzkov/služieb;
•    Prevod je nevyhnutný na realizáciu predzmluvných opatrení prijatých v reakcii na požiadavku klienta;
•    Prevod je nevyhnutný na uzavretie alebo realizáciu zmluvy uzatvorenej s treťou osobou v záujme klienta;
•    Prevod sa vyžaduje zo zákona na základe dôležitých verejných záujmov;
•    Prevod je nevyhnutný na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov;
•    Prenos je nevyhnutný na ochranu životne dôležitých záujmov používateľa.

6. Zadržanie

ADRIA REAL bude spracúvať Vaše Osobné údaje iba po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelov opísaných v časti 2. S ohľadom na účely opísané v častiach 2.F a 2.G budú Vaše Osobné údaje spracúvané dovtedy, kým neuplatníte svoje právo namietať alebo obmedziť spracovanie. Okrem vyššie uvedeného bude ADRIA REAL uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné alebo povolené v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

7. Vaše práva

ADRIA REAL Vás informuje, že v súlade s rozsahom povoleným platnými právnymi predpismi máte právo požadovať od ADRIA REAL prístup a opravu alebo vymazanie Osobných údajov alebo obmedzenie spracovania týkajúce sa Vašich Osobných údajov alebo vzniesť námietku proti príslušnej spracovateľskej činnosti. , a podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Máte tiež právo poznať príjemcov alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše Osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcom v tretích krajinách.

8. Odkazy na iné stránky

Stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nevlastní, neprevádzkuje ani nespravuje ADRIA REAL. Keď opustíte stránku, mali by ste si všimnúť a prečítať si zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov každej webovej stránky, ktorú navštívite. Mali by ste tiež nezávisle vyhodnotiť autenticitu akejkoľvek webovej stránky, ktorá sa objaví alebo tvrdí, že je jednou z našich lokalít (vrátane tých, ktoré sú prepojené e-mailom). Napriek akýmkoľvek odkazom, ktoré môžu existovať na stránke, pokiaľ nie je uvedené inak, nekontrolujeme, neodporúčame ani neschvaľujeme tieto webové stránky ani ich obsah, produkty, služby alebo zásady ochrany osobných údajov a nie sme s nimi nijako prepojení. Sťahovanie materiálu z určitých webových stránok môže mať za následok porušenie práv duševného vlastníctva alebo zavlečenie vírusov do vášho počítačového systému.

9. Ochrana súkromia detí

ADRIA REAL berie ochranu súkromia detí vážne. Stránku prevádzkujeme v súlade so všetkými platnými zákonmi v jurisdikcii uvedenej nižšie. Nezhromažďujeme osobné údaje od žiadnej osoby mladšej ako šestnásť (16) alebo, ak to povoľujú platné zákony, osoby mladšie ako trinásť (13). Deti mladšie ako šestnásť (16) alebo, ak to povoľujú platné zákony, mladšie ako trinásť rokov (13), by mali mať pred poskytnutím akýchkoľvek osobných údajov na stránku súhlas rodiča/opatrovníka. Ak zistíme, že používateľ je mladší ako tento vek, nebudeme používať ani uchovávať jeho osobné údaje bez súhlasu jeho rodiča/opatrovníka. Bez takéhoto súhlasu sa dieťa nemusí môcť zúčastňovať na určitých činnostiach. Rodič/zákonný zástupca môže zobraziť, odstrániť,

10. Bezpečnostné postupy

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá. Zaviedli sme vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy na ochranu informácií, ktoré zhromažďujeme. Kvôli prirodzenej otvorenosti internetu však nemôžeme zaručiť, že komunikácia medzi vami a nami alebo informácie uložené na stránke alebo na našich serveroch budú úplne zabezpečené pred neoprávneným prístupom tretích strán, ako sú hackeri. Vaše používanie stránky znamená, že akceptujete toto riziko. V najväčšom rozsahu povolenom príslušnými zákonmi sa zriekame všetkej zodpovednosti za akékoľvek škody (vrátane, ale nie výlučne, akýchkoľvek priamych, špeciálnych, nepriamych, následných alebo represívnych škôd alebo iných škôd akéhokoľvek druhu, či už zmluvných (vrátane základnej ujmy),

11. Rozhodné právo/jurisdikcia

Na všetky otázky týkajúce sa stránky a/alebo týchto pravidiel ochrany osobných údajov sa vzťahuje právo Slovenskej republiky (jurisdikcia uplatniteľná na ADRIA REAL, s.r.o.) bez odkazu na zásady medzinárodného práva súkromného. Súhlasíte s tým, že výlučná jurisdikcia a miesto akéhokoľvek súdneho konania súvisiaceho s touto stránkou a/alebo týmito zásadami ochrany osobných údajov budú na príslušných súdoch v Slovenskej republiky. 

12. Prevod majetku

V rámci nášho podnikania môžeme predať alebo kúpiť nehnuteľnosť. Ak spoločnosť ADRIA REAL alebo všetky alebo v podstate všetky naše aktíva získa iný subjekt, osobné údaje a neosobné informácie, ktoré sme zhromaždili o používateľoch stránok, môžu byť prenesené na takúto osobu. Taktiež, ak sa proti nám začne akékoľvek konkurzné alebo reorganizačné konanie, takéto údaje môžu byť považované za náš majetok a môžu byť predané alebo prevedené na tretie strany.

13. Klauzula o oddeliteľnosti

Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto zásad ochrany osobných údajov považuje alebo považuje za neplatné, nezákonné alebo nevymáhateľné z akéhokoľvek dôvodu na základe akéhokoľvek zákona alebo verejnej politiky, takéto ustanovenie sa nebude uplatňovať v rozsahu, v akom je neplatné alebo nevymožiteľné a v prípade neplatnosti alebo neúčinnosti niektorej časti zmluvy alebo právneho dokumentu, zvyšok dokumentu bude stále platiť a bude sa dodržiavať. 

14. Zmeny a aktualizácie našich Zásad ochrany osobných údajov

ADRIA REAL si vyhradzuje právo zmeniť alebo aktualizovať tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia. Z času na čas skontrolujte, či nedošlo k zmenám alebo aktualizáciám našich Zásad ochrany osobných údajov, ktoré tu budú zverejnené a v prípade vykonania akýchkoľvek zmien alebo aktualizácií sa na prvej strane Zásad ochrany osobných údajov zobrazí aktualizovaný dátum účinnosti.

15. Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa Stránok alebo týchto Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese ADRIA REAL, Tomášikova 50C, 831 04 Bratislava, +421 911 861 125, or via the following email address: info@nehnutelnosti.hr.

Podmienky používania

Autorské práva

Všetok obsah zverejnený na tejto webovej stránke podlieha ochrane autorských práv. Neoprávnené použitie akejkoľvek časti webovej stránky a obsahu sa považuje za porušenie autorských práv a podlieha právnym krokom.
Zásady používania súborov cookie

Na to, aby webová stránka fungovala správne a aby ste ju mohli vylepšovať za účelom zlepšenia vášho zážitku z prehliadania, je potrebné na vašom počítači ukladať minimálne množstvo informácií (cookies). Viac ako 90 % webových stránok používa cookies a podľa pravidiel Európskej únie sú povinné vyžiadať si súhlas používateľa. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s používaním cookies, ktorých zablokovaním si môžete stránku stále prezerať, ale niektoré jej funkcie nebudú funkčné.

Čo je to cookie?

Súbor cookie je informácia uložená vo vašom osobnom počítači v čase prehliadania webovej stránky, ktorú ste navštívili. Súbory cookie umožňujú jednoduchšie používanie, pretože ukladajú vaše nastavenia pre webovú stránku (jazyk alebo adresu) a znova ich aktivujú, keď webovú stránku reštartujete. Týmto spôsobom sa informácie prispôsobia vašim potrebám a obvyklým spôsobom použitia. 

Od jednoduchých informácií o nastaveniach môžu cookies uchovávať aj veľké množstvo osobných informácií (meno, e-mailová adresa), ku ktorým musíte plne udeliť prístup. Ak ste ich nepovolili, súbory cookie nebudú mať prístup k súborom vo vašom počítači. Aktivity ukladania a odosielania cookies sa Vám nezobrazujú, v nastaveniach zvoleného internetového prehliadača si však môžete zvoliť možnosť schvaľovania/odmietnutia žiadostí o ukladanie cookies, mazanie uložených cookies a ďalšie aktivity súvisiace s používaním cookies.

Ako zakázať súbory cookie?

Vypnutím cookies nepovoľujete ich ukladanie do vášho počítača. Nastavenia cookies je možné konfigurovať a meniť vo vybranom internetovom prehliadači a prostredníctvom odkazu v spodnej časti tejto stránky. Ak chcete zobraziť nastavenia, vyberte prehliadač, ktorý používate (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 a 8 a Opera alebo Safari (stránky v angličtine)). Ak zakážete cookies, nebudete môcť používať niektoré funkcie webových stránok.

Čo sú dočasné súbory cookie?

Dočasné súbory cookie alebo súbory cookie relácie sú z vášho osobného počítača odstránené v okamihu zatvorenia internetového prehliadača, v ktorom ste si prezerali internetovú stránku. Pomocou týchto súborov cookie stránky ukladajú dočasné údaje.

Čo sú trvalé súbory cookie?

Trvalé alebo uložené súbory cookie zostávajú na vašom osobnom počítači aj po zatvorení internetového prehliadača. Pomocou týchto súborov cookie webové stránky ukladajú údaje, aby vám uľahčili používanie. Napríklad webové stránky, ktoré vyžadujú používateľské meno a heslo, si „zapamätajú“ váš záznam, ktorý sa zobrazí pri každej novej návšteve. Trvalé súbory cookie zostanú zaznamenané vo vašom počítači niekoľko dní, mesiacov alebo rokov.

Čo sú súbory cookie prvej strany?

Súbory cookie prvej strany pochádzajú z webovej stránky, ktorú si prehliadate, a môžu byť dočasné alebo trvalé. Týmto spôsobom webové stránky ukladajú údaje, ktoré vám uľahčia používanie pri každej návšteve týchto webových stránok

Čo sú cookies tretích strán?

Súbory cookie tretích strán prichádzajú do vášho počítača z iných webových stránok, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke, ktorú si prezeráte. Ide napríklad o vyskakovacie reklamy a súbory cookie majú za úlohu sledovať webové stránky na reklamné účely.

Používa tento web cookies?

Áno, táto webová stránka používa súbory cookie, aby sme vám poskytli jednoduchší a lepší používateľský zážitok.

Aké cookies používa táto webová stránka?

•    Dočasné súbory cookie (súbory cookie relácie) – sú to súbory cookie, ktoré sa automaticky vymažú, keď zatvoríte internetový prehliadač, ktorý používate
•    Trvalé súbory cookie – sú to súbory cookie, ktoré zostanú „zaznamenané“ vo vašom internetovom prehliadači, kým nevyprší platnosť alebo ich sami manuálne neodstránite. Zhromaždené informácie sú anonymné a nezahŕňajú vaše súkromné informácie

Sú na webovej stránke súbory cookie tretích strán?

Existuje niekoľko externých služieb, ktoré pre vás ukladajú obmedzené súbory cookie a tieto webové stránky nenastavujú. Obmedzené súbory cookie sa používajú na bezproblémové používanie funkcií, ktoré používateľom poskytujú jednoduchý prístup k obsahu. Táto stránka vám umožňuje merať návštevnosť.

Ďalšie informácie o vypnutí súborov cookie

Existuje niekoľko webových stránok na zakázanie ukladania súborov cookie pre rôzne služby. Viac informácií nájdete na nasledujúcich odkazoch:

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/

Zmeniť nastavenia súborov cookie

Kliknutím sem zmeníte nastavenia súborov cookie