Všeobecné obchodné podmienky


VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodný vzťah medzi realitnou kanceláriou Adria Real s.r.o. (ďalej len: RK Adria Real, Adria Real alebo RK) ako sprostredkovateľ, a objednávateľ  (fyzická alebo právnická osoba). Uzavretím Dohody o sprostredkovaní objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami RK a že s nimi súhlasí.

OBJEDNÁVATEĽ

Objednávateľom je podľa týchto podmienok právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podpisovateľ Zmluvy o sprostredkovaní alebo Objednávky sprostredkovania. Objednávateľom je, podľa týchto podmienok, aj právnická osoba, v ktorej fyzická osoba, ktorá podpisuje tuto Zmluvu o sprostredkovaní je spolumajiteľom alebo konateľom a ma právomoc v zastúpení spoločnosti Objednávateľa, alebo mediátor pre spoločnosť  Objednávateľa, majetkovú účasť alebo má oprávnenie zastupovať právnickú osobu, aj keď fyzická osoba podpísala Zmluvu o sprostredkovaní alebo Objednávku na sprostredkovanie vo svojom mene pre vlastný prospech. Fyzická osoba ako podpisovateľ Dohody/Zmluvy o sprostredkovaní alebo inej Dohody o sprostredkovaní, ručí spoločne a nerozdielne s právnickou osobou, v mene ktorej bola sprostredkovateľská Zmluva/Dohoda podpísaná.

PONUKA

Ponuka RK Adria Real obsahuje informácie prijaté písomne alebo ústne a podlieha potvrdeniu. RK Adria Real si vyhradzuje možnosť chyby/zámeny v popise a cene nehnuteľnosti, ktorá môže vzniknúť v dôsledku nesprávne uvedených údajov alebo zmeny podmienok predaja, ktoré neboli predložené písomne, a možnosť, že inzerovaná nehnuteľnosť je už predaná (alebo prenajatá) alebo sa vlastník vzdal predaja (alebo prenájmu).
Ponuky a oznámenia RK Adria Real musia byť uchovávané príjemcom (zadávateľom) ako obchodné tajomstvo a môžu byť postúpené tretím osobám len s písomným súhlasom agentúry. Ak je príjemca ponuky už oboznámený s nehnuteľnosťami ponúkanými RK, je povinný o tom bezodkladne informovať agentúru.

POVINNOSTI REALITNEJ KANCELÁRIE ADRIA REAL

1. uzavrieť s klientom zmluvu o sprostredkovaní v písomnej forme (štandardná alebo exkluzívna)
2. pokúsiť sa nájsť a priviesť do kontaktu s Záujemcom tretiu osobu, ktorá by s ním rokovala o uzavretí kúpnej zmluvy (zámennej zmluvy a pod.), prenájmu alebo prenájmu nehnuteľnosti. Treťou osobou je podľa týchto podmienok vlastník nehnuteľnosti, splnomocnenec vlastníka, teda rodinní príslušníci vlastníka nehnuteľnosti, kupujúci, nájomca, splnomocnenec alebo rodinný príslušník kupujúceho.
3. sprostredkovateľ je povinný hľadať príležitosť na uzavretie zmluvy s pozornosťou dobrého obchodníka a spojiť zastúpeného s treťou osobou, ktorá má záujem o uzavretie zmluvy. Sprostredkovateľ sa zaväzuje sprostredkovať pri rokovaniach a usilovať sa o uzavretie zmluvy.
4. informovať klienta – predávajúceho o priemernej trhovej cene podobnej nehnuteľnosti;
5. upozorniť predávajúceho na právne a fyzické vady nehnuteľnosti;
6. nahliadnuť do dokladov preukazujúcich vlastnícke alebo iné vecné práva k predmetnej nehnuteľnosti a upozorniť klienta na zjavné vady a možné riziká v dôsledku neusporiadaného stavu nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností;
7. vykonať potrebné úkony za účelom prezentácie nehnuteľnosti na trhu a inzerovať nehnuteľnosť spôsobom určeným RK;
8. zorganizovať osobnú prezentáciu nehnuteľnosti;
9. uchovávať osobné údaje klienta a na základe písomnej objednávky klienta uchovávať ako obchodné tajomstvo informácie o nehnuteľnosti, pre ktorú sprostredkúva alebo v súvislosti s touto nehnuteľnosťou alebo prácou, ktorú sprostredkúva;
10. v súčinnosti a upozornení Objednávateľa: sprostredkovať rokovania a usilovať sa o uzavretie právneho obchodu, zúčastňovať sa na uzavretí právneho obchodu (zmluva o budúcej zmluve a zmluvy), zúčastňovať sa na odovzdaní nehnuteľnosti, ktorá je predmetom právneho obchodu a vyhotoví zápisnicu o odovzdaní
11. ak je predmetom zmluvy pozemok, overiť účel pozemku v súlade s predpismi územného plánovania, ktoré sa na daný pozemok vzťahujú a informovať o tom záujemcov
12. organizovať osvedčovanie podpisov zmluvných strán u notára
13. podať návrh na vklad vlastníckeho práva ku kupovanej nehnuteľnosti na meno kupujúceho na oddelení katastra nehnuteľností príslušného mestského súdu
14. pomoc s prevodom režijných nákladov (elektrina, voda, telefón, odvoz smetí, poplatky za energie, platba za byt, záloha na stavbu a pod.) na nového majiteľa nehnuteľnosti
15. podať daňové priznanie príslušnej daňovej správe
16. RK Adria Real môže v súlade s dohodou s klientom zabezpečiť pre klienta projektovú dokumentáciu na získanie umiestnenia a stavebného povolenia, t.j. jej vypracovanie v spolupráci s overenými projektantmi, ak je to výslovne dohodnuté. Náklady na jeho vyhotovenie nie sú zahrnuté vo výške sprostredkovateľskej odmeny
17. Podľa týchto podmienok RK Adria Real priviedla klienta do kontaktu s treťou osobou (fyzickou alebo právnickou), ak klientovi umožnila kontaktovať tretiu osobu, s ktorou rokoval o uzavretí právneho obchodu, najmä ak:
- priamo prevzal alebo dal pokyn klientovi alebo tretej osobe na obhliadku predmetnej nehnuteľnosti
- zorganizovala stretnutie zastúpeného s druhou zmluvnou stranou za účelom dojednania právneho obchodu
- oznámila mandantovi meno, telefónne číslo, e-mail inej osoby oprávnenej uzavrieť právny obchod alebo oznámila presnú polohu žiadanej nehnuteľnosti.

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

1. Uzatvoriť s RK Adria Real Sprostredkovateľskú zmluvu v písomnej forme, štandardnú alebo exkluzívnu zmluvu (tzv. exkluzívna)
2. O všetkých okolnostiach dôležitých pre sprostredkovanie informovať RK Adria Real a poskytnúť presné informácie o nehnuteľnosti, a ak má, poskytnúť sprostredkovateľovi lokalizačné, stavebné alebo užívacie povolenie k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zmluvy, a poskytnúť mediátorovi dôkazy o splnení záväzkov voči tretej strane
3. Poskytnúť sprostredkovateľovi doklady preukazujúce jeho vlastnícke právo k nehnuteľnosti, prípadne iné vecné práva k nehnuteľnosti, ktorá je predmetom zmluvy a upozorniť sprostredkovateľa na všetky evidované a neevidované vecné bremená, ktoré na nehnuteľnosti existujú. A ak je objednávateľom právnická osoba, predložte sprostredkovateľovi doklad o tom, že fyzická osoba, ktorá je podpisovateľom objednávky, je oprávnená právnickú osobu zastupovať.
4. Poskytnúť RK Adria Real a tretej osobe, ktorá má záujem o uzatvorenie sprostredkovaného obchodu, obhliadku nehnuteľnosti v prítomnosti/doprovode zamestnanca RK Adria Real
5. Písomne informujte realitnú kanceláriu Adria o všetkých nových dôležitých informáciách o žiadanej nehnuteľnosti, medzi ktoré patrí najmä popis, vlastnícky stav a cena nehnuteľnosti.
6. Bezprostredne po uzavretí sprostredkovaného právneho obchodu, t. j. predzmluvy, ktorou bol sprostredkovaný právny obchod uskutočnený, ak sa RK Adria Real a klient dohodli, že právo na zaplatenie odmeny za sprostredkovanie vzniká už pri uzavretí predbežného zmluvy, zaplatiť RK Adria Real poplatok za sprostredkovanie (províziu), pokiaľ nie je dohodnuté inak
7. Ak to bolo výslovne dohodnuté, uhradiť RK Adria Real náklady vynaložené na sprostredkovanie, ktoré presahujú obvyklé náklady na sprostredkovanie.
8. Objednávateľ zodpovedá za škodu, ak nekonal v dobrej viere, ak konal podvodne, ak zamlčal alebo poskytol nesprávne informácie podstatné pre sprostredkovateľskú prácu za účelom dokončenia právnej práce a je povinný RK Adria Real odškodniť. Za všetky náklady vzniknuté pri sprostredkovaní, ktoré nemôžu byť vyššie ako sprostredkovateľská odmena za sprostredkovaný obchod. Pri uplatnení práva na náhradu škody, ak dôjde k uzavretiu právneho obchodu, ktorý Sprostredkovateľ sprostredkoval medzi Klientom a treťou osobou, je Klient povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi dohodnutú odmenu za sprostredkovanie.
9. Ak Objednávateľ nájde kupca sám a uzavrie kúpno-predajnú zmluvu, je povinný do 7 (siedmich) dní písomne alebo ústne informovať sprostredkovateľa o predaji sprostredkovanej nehnuteľnosti.
Sprostredkovateľovi vzniká právo inkasovať sprostredkovateľskú odmenu okamihom uzavretia právneho obchodu, ktorý sprostredkoval medzi splnomocnencom a treťou osobou.
Právny obchod sa považuje za uzavretý okamihom, keď sa Objednávateľ a tretia osoba dohodli na predmete zmluvy a cene, t.j. v čase uzavretia zmluvy, predzmluvy a/alebo zložením zálohy za sprostredkovaný právny obchod. Sprostredkovaným právnym obchodom je podľa týchto podmienok aj to, keď Objednávateľ uzatvorí zmluvu, rezervačnú zmluvu a/alebo zloží zálohu u tretej osoby, s ktorou to sprostredkovateľ priviedol do kontaktu, na nehnuteľnosť, ktorá je majetkom. tretej strany alebo členov jej rodiny, aj keď nie sú výslovne uvedení v Dohode o sprostredkovaní alebo Zozname sprostredkovaní.
Všetky náklady, ktoré Sprostredkovateľovi pri sprostredkovaní vzniknú, sú kumulatívne zahrnuté do poplatku za sprostredkovanie a Sprostredkovateľ zaniká účtovaním poplatku za sprostredkovanie nárok na náhradu tých istých výdavkov.
To sa nevzťahuje na náklady, ktoré vzniknú, keď pre neho sprostredkovateľ po dohode s klientom v súvislosti s prácou, ktorá je predmetom sprostredkovania, vykonáva iné služby, ktoré nie sú súčasťou bežnej sprostredkovateľskej činnosti.
Dohodnutá odmena za sprostredkovanie nezahŕňa náklady na zaplatenie súdnych poplatkov za zápis, pred-registráciu a zápis, notárske poplatky za osvedčovanie podpisov na listinách, úhradu poplatkov za vyhotovenie listov vlastníctva, kópie katastrálneho plánu, identifikáciu, prevod hypotéky, sťahovanie hypotéky. poplatky, certifikáty a iné dokumenty týkajúce sa uzatvoreného právneho obchodu.
Sprostredkovateľ nenesie náklady na právne služby pri vyhotovení Zmluvy o právnej práci, ktorú sprostredkoval.
Výška sprostredkovateľskej provízie za sprostredkovanie pri kúpe, predaji, výmene, prenájme a prenájme nehnuteľností je účtovaná v súlade so Zmluvou o sprostredkovaní.
RK Adria Real si môže dohodnúť právo na náhradu nákladov potrebných na vykonanie objednávky a požiadať o zálohu na určité výdavky na náklady vopred.
Objednávateľ je povinný zaplatiť RK náhradu aj vtedy, keď s osobou, s ktorou ho RK priviedla do kontaktu, uzavrel právny obchod, ktorý je iný ako ten, pre ktorý bol sprostredkovaný, ktorý má rovnakú hodnotu. ako právny úkon, t. j. ktorý dosahuje rovnaký účel ako sprostredkovaný právny úkon.
RK Adria Real má právo na kompenzáciu, ak manžel alebo partner, potomok alebo rodič splnomocniteľa uzavrie sprostredkovaný právny obchod s osobou, s ktorou agentúra splnomocniteľa skontaktovala.
Sprostredkovateľ nemá nárok na náhradu za sprostredkovanie, ak ako zmluvná strana uzatvorí s klientom zmluvu, ktorá bola predmetom sprostredkovania, alebo ak takúto zmluvu s klientom uzatvorí agent, ktorý pre sprostredkovateľa plní sprostredkovateľské úlohy.

VÝŠKA ODMENY

Ak nie je dohodnuté inak, odmena za sprostredkovanie je 3%.

KÚPA

Provízia RK Adria Real je 3% z dosiahnutej kúpnej ceny nehnuteľnosti.
Provízia je účtovaná od kupujúceho, ak je to zazmluvnené alebo ak Adria Real dostala od kupujúceho písomnú alebo ústnu objednávku na vyžiadanie a vyhľadávanie nehnuteľnosti. RK si vyhradzuje právo na zmenu výšky sprostredkovateľskej odmeny, ktorá bude presne určená sprostredkovateľskou zmluvou.
V prípade, že má RK Adria Real uzatvorenú exkluzívnu zmluvu o sprostredkovaní, je účtovaná provízia podľa výšky dohodnutej a uvedenej v zmluve.

PREDAJ

Provízia RK Adria Real je 3% z dosiahnutej kúpnej ceny nehnuteľnosti. Adria Real si vyhradzuje právo na zmenu výšky sprostredkovateľskej odmeny, ktorá je presne určená sprostredkovateľskou zmluvou.
V prípade mandantov, s ktorými má Adria Real uzatvorenú výhradnú sprostredkovateľskú zmluvu, je provízia účtovaná podľa výšky dohodnutej a uvedenej v zmluve.

VÝMENA

Provízia RK Adria Real je vo výške 3% a účtuje si ju každá zmluvná strana pri výmene, pričom percento sa počíta z hodnoty majetku, ktorý strana pri výmene nadobudne. RK Adria Real si vyhradzuje právo na zmenu výšky sprostredkovateľskej odmeny, ktorá je presne určená sprostredkovateľskou zmluvou.

UKONČENIE ZMLUVY

Ak sa zmluvné strany nedohodnú na lehote na uzavretie Zmluvy o sprostredkovaní, má sa za to, že Zmluva o sprostredkovaní nehnuteľnosti bola uzatvorená na dobu určitú 12 mesiacov a je možné ju po dohode zmluvných strán niekoľkokrát predĺžiť.
Zmluva o sprostredkovaní uzatvorená na dobu určitú sa končí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená, ak v tejto lehote nebola uzavretá zmluva, na ktorú bola sprostredkovaná, alebo výpoveďou niektorej zo zmluvných strán. Objednávateľ môže zrušiť príkaz na sprostredkovanie, ak zrušenie nie je v rozpore so zásadou svedomitosti. V tomto smere nemožno manipulovať s postupom zrušenia objednávky s úmyslom zbaviť sprostredkovateľa alebo vedome poškodiť právo na náhradu škody.
Ak Objednávateľ v lehote nie dlhšej, ako je doba trvania uzatvorenej sprostredkovateľskej dohody, po ukončení tejto dohody uzavrie právny obchod, ktorý je prevažne dôsledkom konania sprostredkovateľa pred ukončením sprostredkovateľskej zmluvy, je povinný zaplatiť sprostredkovateľovi poplatok za sprostredkovanie v plnej výške.

DOSTUPNOSŤ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK RK ADRIA REAL

Všeobecné obchodné podmienky RK Adria Real sú dostupné na stránke sprostredkovateľa www.nehnutelnosti.hr  

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A RIEŠENIE SPOROV

Na vzťahy medzi klientom a agentúrou vyplývajúce zo Zmluvy o sprostredkovaní, ktorá sa vzťahuje na obsah a účel zmluvy, sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie k obsahu a účelu Zmluvy. nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami ani Zmluvou o sprostredkovaní. Na prípadné spory je príslušný obchodný súd v Bratislave.